CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG NANO BẠC PLASNOSIL

Báo cáo phân tích về kích thước hạt nano

Kết quả thử nghiệm hàm lượng kim loại nặng trong PLASNOSIL

Kết quả kiểm nghiệm  MIC và MBC

Báo cáo phân tích về phổ hấp thụ UV – Vis đặc trưng của nano bạc.